מרכז המידע

מרכז המידע

מדריך בקשת היתר בנייה

שאלות ותשובות

מפה למשתכן הינה תשריט המגרש ווגבולותיו, הכולל את מפלסי עבודות העפר המתוכננות וכן את מיקומם המתוכנן של גומחות ותשתיות גובלות.
מועד מסירת המפה הינו בהתאם ללוח הזמנים המופיע בחוזה התשתיות שנחתם בין התושב לעיריית נתיבות.

לאחר השלמת עבודות הפיתוח של התשתיות במגרשים (כפי שמחויב בחוזה התשתיות), תודיע המנהלת על כוונתה למסור את המגרש, וכן ישלח זימון לקבלת החזקה עליו. על התושב להגיע במועד שנקבע לו ולקבל לידיו את החזקה על המגרש.

בקשה להיתר ניתן להגיש רק לאחר קבלת החזקה על המגרש. הטיפול בבקשות להיתר מתבצע במחלקת ההנדסה בעיריית נתיבות.
ניתן לקבל מידע נוסף לגבי התהליך בלשונית מרכז המידע– מדריך בקשה להיתר בנייה.

שחרור הערבות הבנקאית יהיה בסיום הבנייה ולאחר קבלת טופס 4.

מידע שימושי

מפת GIS​

חישוב זמן ההגעה מנתיבות למקום העבודה